Activiteiten

Jacques Brunt spreekt, in de vorm van een drieluik, over 'Jezus boodschap aan de gemeente in de eindtijd'.

Op maandag 11 februari 2019  vindt D.V. de derde lezing van het drieluik plaats:
De brief aan de engel van de gemeente te LAODICEA (Openbaring 23 vs 14 -22)

In Laodicéa zie je wat er gebeurt als het licht uitdooft dat God aan Filadelfia heeft geschonken. Of nog beter: als de warmte van de liefde voor de Heere Jezus afneemt en er lauwheid komt. De gemeente beroemt zich op geestelijke rijkdommen, terwijl er voor de Heere Jezus geen plaats is. Het gaat niet meer om de Christus maar om de christen.

Een kleine illustratie van deze ontwikkeling. In een gebouw van een Engelse gemeente werd vele jaren geleden door toegewijde gelovigen een bordje opgehangen. Daarop was de tekst geschilderd: “Only Jesus” (‘alleen Jezus’). Die twee woorden gaven uiting aan hun grote liefde voor Hem. Na vele jaren vervaagden de letters ‘Jes’, zodat er alleen nog stond: ‘Only …us’ (‘alleen wij’).

Een ernstig foute ontwikkeling.

Het belooft een waardevolle lezing te worden waarin de ontwikkelingen van vandaag centraal staan en waarbij onze ogen alleen worden gericht op Jezus Christus, onze Heere, Heiland en Verlosser.

Alle lezingen worden gehouden in ‘het Behouden Huys’, Nova Zemblastraat 4, 7942 HV Meppel.
aanvang 20.00 uur, gratis entree.

 

Op maandag 10 december 2018 vindt de 2e lezing van het drieluik plaats: de brief aan de engel van de gemeente te SMYRNA  (Openbaring 2 vers 2 tm 11).J

 

Jacques Brunt speekt in Meppel over “Jezus boodschap aan de gemeente in de eindtijd”.

Jacques Brunt, 39 jaar, fulltime evangelist, woonachtig in de Alblasserwaard,  is inmiddels voor veel mensen in Meppel een bekende spreker geworden. Dit is het derde seizoen dat hij in Meppel een aantal lezingen over de Bijbel in ‘Het Behouden Huys’ houdt. Initiatiefnemers zijn, evenals andere jaren, de organisatie van de z.g. ‘55+ ochtenden’ en de ‘Vergadering van Gelovigen’.

De boodschap van de Heer Jezus aan de gemeente (de kerk) in onze tijd staat onder andere in zeven brieven die Hij liet schrijven door de apostel Johannes. De brieven zijn in eerste instantie gericht aan zeven toenmalige gemeenten in Klein Azie (het huidige Turkije) en staan vermeld in het laatste Bijbelboek ‘Openbaring’.
De lezingen worden in een vorm van een drieluik gehouden. Tijdens elke lezing wordt één brief besproken en in totaal komen drie van de zeven brieven aan de orde.  
De lezingen zijn apart van elkaar te beluisteren.
De Heer Jezus geeft Johannes, de schrijver van onder andere dit Bijbelboek, de opdracht om naar elke gemeente een brief te sturen: naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.

Brunt, die in het kader van de drieluik dit seizoen al één lezing heeft gehouden, zegt over deze brieven:
a. ze zijn in eerste instantie bestemd voor de zeven gemeenten in die tijd (ca 90 jaar na Christus) met het oog op hun actuele geestelijke toestand;
b. het zijn brieven die zeven opeenvolgende fasen in de kerkgeschiedenis tonen. Zo leven wij – aldus Brunt – in de tijd die wordt gekenmerkt door de laatste brief, de brief aan Laodicea.
1. ‘Efeze’ (betekent lieflijke), laat de tijd zien die volgt op het leven van de eerste apostelen.
2. ‘Smyrna’ (betekent bitterheid) komt overeen met de christenvervolging door de Romeinen, eind 2e en 3e eeuw.
3. ‘Pergamus’ (betekent ‘vesting’) zegt iets over de 4e tot de 7e eeuw, het Christendom wordt staatsgodsdienst.
4. ‘Tyatira’ (wierook, offerande) beslaat de periode van de 7e tot 16e eeuw; de (Roomse) kerk heerst in de persoon van de paus over de wereld.
5. “Sardis’ (overblijfsel): in die tijd ontstaat in de 16e eeuw uit en naast de Roomse Kerk, het Protestantisme.
6. ‘Filadelfia’ (broederliefde); tijdens de periode van het protestantisme ontstaat in de 19e eeuw een strikt bijbelgetrouwe opwekkingsbeweging die zich van het dode protestantisme afzondert.
7. ‘Laodicea’ (volksregering); de laatste fase van de kerkgeschiedenis vindt ook zijn oorsprong in de 19e eeuw en kenmerkt zich door lauwheid. Er is de hoge belijdenis van Filadelfia, maar de Heer staat buiten.
c. het zijn brieven die elk afzonderlijk ook voor ons anno 2018 een boodschap hebben.

De eerste ‘drieluik-lezing’, gehouden op de 55+ ochtend van 30 november jl., had als onderwerp “de brief aan Efeze”, de eerste van de zeven gemeenten die worden vermeld.
Het kenmerkende van deze brief, waarvan de auteur de Heer Jezus zelf is, is onder andere de opbouw ervan en die ook in onze tijd als de meest wenselijke wordt geacht om mensen te motiveren en te corrigeren. Eerst de positieve eigenschappen noemen en daarna de zaken die niet goed zijn.

De tweede lezing in het kader van dit drieluik, vindt plaats op:
maandag 10 december 2018.
Onderwerp: de brief aan (de engel van) Smyrna, de tweede van de zeven gemeenten.

 

 

Info:
email:          info@vergadering-meppel.nl

telefoon :          0522 262228

 

 

 

<< Ga terug naar de vorige pagina