ANBI informatie

Naam ANBI

Stichting Vergaderlokaal Meppel

Ook bekend als

Vergadering van Gelovigen te Meppel

Telefoonnummer

0522 262228

Emailadres

info@vergadering-meppel.nl

KVK nummer

41017298

RSIN / Fiscaalnummer

816648852

Bankrekening

NL13 RABO 0341 8506 16

Vestigingsadres

Nova Zemblastraat 4, 7942 HV  Meppel

Postadres

Bevrijdingslaan 43, 7943 CC  Meppel

Bestuurders

Voorzitter: A. van der Wart

Secretaris: J. Zwolle

Penningmeester: W. Rosier

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werk als bestuurslid.

Er zijn geen directieleden of personeel in loondienst van de Stichting.

Doelstelling

De Stichting, die geen winstoogmerk heeft, heeft ten doel:
a. het faciliteren, ondersteunen en bekostigen van kerkdiensten en andere activiteiten van christenen, die in Meppel samenkomen onder de naam: 'Vergadering van Gelovigen Meppel”.
b. de instandhouding, het beheer en de exploitatie van het gebouw aan de Nova Zemblastraat 4 te Meppel. Dit gebouw wordt uitsluitend voor christelijke doeleinden gebruikt. Het is één van de doelen om ook aan andere christenen voor een redelijke prijs één of meer ruimtes voor kerkelijke activiteiten te verhuren.
c. het vanuit christelijk uitgangspunt ondersteunen van maatschappelijk opbouwende activiteiten, zoals Evangelisatiewerk (in binnen en buitenland), Buurtzorg (Stichting Present), Ouderenzorg en Hulp aan mensen in nood.
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen meerjarenbeleidsplan 2015 -2020

Samengevat is het beleid van de Stichting om vanuit het  samenbindend geloof in Jezus Christus, waardoor we kinderen van God mogen zijn,  de doelstellingen zoals eerder genoemd te realiseren.


Fondswerving gebeurt door vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden van de “Vergadering  Meppel” maar ook van christenen uit andere delen van het land voor zover het zendingsprojecten betreft.

Zo worden bijvoorbeeld door de Stichting, Evangelisatie projecten in Nederland maar ook in Noord- en Zuid  Europa, bij voorbeeld in Finland en in Portugal waarvan de Stichting de thuisfrontcommissie (TFC) is, wervend en financieel ondersteund.


De schoonmaak en het onderhoud van het gebouw wordt, met uitzondering van ingrijpende renovaties, door eigen gemeenteleden gedaan.
Gemiddeld worden elke week twee of meer ruimtes van het gebouw aan andere kerkgenootschappen en/of christelijke groeperingen verhuurd. De huurprijs is nauwelijks hoger dan kostendekkend.

Financiële verantwoording

2017

Saldo 1 januari 2017

 

 

   4.174

Inkomsten door giften en verhuur

 

 

€ 38.134

Uitgaven

Gebouw

€ 6.730

 

 

Minderbedeelden

 2.540

 

 

Activiteiten (expl. kerkdiensten e.d)  

€ 1.050

 

 

Evangelisatie in binnen- en buitenland

€ 27.010

 

Uitgaven totaal

 

 

€ 37.330

Saldo 31 december 2017

 

 

 4.978

 

Activiteitenverslag 2016-2017

Datum: 29 december 2017

 1.  21-05-2016, 24-09-2016, 20-05-2017, 04-11-2017
  Klussendag: Vanaf 09.00 uur in gezamenlijkheid rondom en in het gebouw, schoongemaakt en opgeruimd. 
 2. 17-01-2016, 21-11- 2016, 27-05-2016, 15-01-2017, 16-06-2017
  Evangelisch Contact: Bijeenkomst van 5 christelijke gemeenten, Baptisten, Leger des Heils, Rafael, Levensrivier en de Vergadering van gelovigen, allen te Meppel.
 3. 18-01-2016, 24-03-2016, 07-07-2016, 05-09-2016, 09-01-2017, 03-04-2017, 18-09-2017 
  Broedervergadering: Bespreking dagelijkse gang van zaken.
 4. 07-03-2016, 13-03-2017, 30-10-2017
  Lezingen: Lezing geïnitieerd en georganiseerd voor de inwoners van Meppel, Staphorst e.o. Sprekers: Jacques Brunt en Arjan Baan
 5. 13-05-2016, 11-11-2016, 12-05-2017, 27-10-2017
  Gemeentevergadering: Bespreking financiële zaken, beleidszaken, te organiseren activiteiten. 
 6. 25-12-2016, 25-12-2017
  Kerstfeest: Gemeentelijke bijeenkomst.


De Notulist,

A. Van der Wart