Overtuiging

Wij maken deel uit van die ene gemeente van alle gelovigen – het lichaam van Christus - waarvan de Heer Jezus het Hoofd is. Wij geloven dat naar Zijn belofte (Matt. 18:20), tijdens ons samen zijn, de Heer Jezus in ons midden is. Als gemeente hebben wij het verlangen om de vier kenmerken van de eerste gemeente zoals die wordt genoemd in Hand. 2:42, in de praktijk te brengen. Wij geloven dat deze Bijbelse kenmerken nog steeds van kracht zijn.


Kenmerk I - De leer van de apostelen

Deze leer komt tot ons in het geïnspireerde, onfeilbare Woord van God, de Bijbel. Dit Woord is gezaghebbend over ons gemeenschappelijk en persoonlijk leven. Centraal daarin staat het verzoenend werk van de Heer Jezus aan het kruis. Door Zijn lijden en sterven aan het kruis opende Hij de weg naar God. Door Zijn opstanding uit de doden werd bevestigd dat God in het offer van de Heer Jezus voor de zonden van de wereld voor eeuwig genoegdoening vindt. De uniciteit van de Heer Jezus als de enige Weg, de Waarheid en het Leven wordt door ons allen onderschreven. Ons getuigenis naar de wereld is, dat wij deze leer onderschrijven, en de volwassen doop kennen door onderdompeling. Als een gelovige reeds als kind is gedoopt, en in zijn/haar geweten overtuigd is een gedoopt kind van God te zijn, dan is dat getuigenis voldoende.


Kenmerk II - Het breken van het brood

Op elke eerste dag van de week (zondag) is er de aanbiddingsdienst. In deze dienst is het avondmaal het centrale thema. Tijdens het avondmaal denken wij aan het lijden en sterven van de Heer Jezus en verkondigen wij Zijn dood. (1Kor. 11:26) De Heer Jezus heeft ons hiertoe opgeroepen met de woorden: "Doet dit tot mijn gedachtenis". (Luc. 22:19) Elke wedergeboren gelovige is op grond van een getuigenis van broeders en zusters of na een persoonlijk gesprek met enkele broeders, welkom om deel te nemen aan het avondmaal.


Kenmerk III - De gebeden

Wij bidden en danken samen als gemeente, om vreugde en dankbaarheid, verdriet en nood, zorgen en behoeften, bij onze God en Vader bekend te maken.


Kenmerk IV - De gemeenschap

Wij geloven dat wij verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van de ander, voor jongeren zowel als voor ouderen. Voor alle gemeenteleden is er de mogelijkheid om deel te nemen aan bijbelstudie, jeugdactiviteiten en is er pastorale zorg. Samen delen in vreugde en verdriet. Ook materiële noden vinden binnen de gemeente een oplossing. In liefde is er ook ruimte voor correctie en het terecht brengen van hen die afwijken van de Bijbelse normen en waarden.

Binnen onze gemeenschap hebben wij tijdens de samenkomst een orde van dienst afgesproken. Wij hebben geen vaste voorganger, iedere broeder heeft de mogelijkheid om tijdens de samenkomst gedeelten uit de Bijbel in te brengen en uit te leggen. Tijdens de aanbiddingsdienst gaan de broeders voor in gebed. Daarnaast is er voor de broeders en zusters de gelegenheid om liederen op te geven, waarna deze gezongen worden. Binnen de gezamenlijke bidstond is er gelegenheid voor broeders en zusters een gebed hardop uit te spreken.